Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Komplementär- och alternativmedicinska metoder i SBU:s publikationer åren 1989–2018

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund och syfte

De metoder som används utanför den etablerade hälso- och sjukvården i syfte att till exempel lindra eller bota sjukdom benämns ofta som komplementär och alternativ medicin (KAM). Enligt direktivet till den statliga utredningen ”Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården” behövs mer kunskap om dessa metoder [1]. I direktivet konstateras även att det finns olikheter mellan länder i vad som avses med komplementär och alternativ medicin, och att en enhetlig definition saknas.

Utredaren i den statliga utredningen, Kjell Asplund, gjorde en förfrågan till SBU om att göra en inventering av metoder som skulle kunna anses vara komplementär- och/eller alternativmedicinska i SBU:s publikationer [2]. Syftet var att resultatet av inventeringen skulle kunna användas som ett underlag för vidare bearbetning i utredningen.

SBU har därför genomfört denna inventering av möjliga KAM-metoder i samtliga SBU:s rapporter publicerade under åren 1989–2018 i serierna SBU Utvärderar, SBU Kartlägger, SBU Kommenterar och SBU Bereder samt svar från SBU:s upplysningstjänst. Ett utdrag har även gjorts ur SBU:s databas med vetenskapliga kunskapsluckor av poster märkta med ämneskategorin ”komplementärmedicin” den 31 december 2018. I databasen ingår främst kunskapsluckor som identifierats i SBU:s rapporter, Socialstyrelsens nationella riktlinjer och rapporter från regionala HTA-enheter.

Läs även

  • Utredningen om komplementär och alternativ medicin (Kam)
    Regeringen uppdrog 2017 åt en särskild utredare att kartlägga och lämna förslag i frågor om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården. Utredningen lämnar här delbetänkande Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog
    Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog SOU 2019:15
Sidan publicerad