EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år

En systematisk översikt

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2005:10 [1] rör kriterier för att fastställa dödsfall. I 4 kap. 4§ föreskrivs att den kliniska neurologiska under­sökningen, som också inkluderar apnétest, i vissa fall ska bekräftas med en konventionell angiografi med kateter­teknik av hjärnans blodkärl (fyr­kärls­angiografi). Social­styrelsen har fått en fråga om huruvida elektro­encefalografi, EEG, skulle kunna användas istället för fyr­kärls­angiografi för mycket små barn. Social­styrelsen har tillfrågat SBU om att göra en systematisk översikt om den diagnostiska tillförlitlig­heten för EEG för att bekräfta total hjärn­infarkt hos barn under två års ålder.

Denna rapport är ett komplement till en tidigare rapport om bild­diagnostiska metoder för att bekräfta total hjärn­infarkt [2].

[1] Social­styrelsen. Kriterier för bestämmande av människans död, SOSFS 2005:10 (M) Stockholm, Social­styrelsen; 2005.
[2] SBU. Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt. En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 282. ISBN 978-91-88437-24-2.

Syftet med rapporten var att utvärdera den diagnostiska tillförlitlig­heten för EEG för att bekräfta total hjärn­infarkt hos barn under två år. Barnen skulle ha misstänkt total hjärn­infarkt, där tvek­samhet föreligger efter klinisk neurologisk under­sökning och apnétest och där kompletterande fyrkärls­angiografi inte kan genomföras. Ålders­gränsen sattes till två år.

Citera denna rapport: SBU. EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år. En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 290. ISBN 978-91-88437-32-7.

Ladda ner rapport

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2018-06-20
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 290
https://www.sbu.se/290

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Ingmar Rosén, professor emeritus, Klinisk neurofysiologi, Lund
  • Ingrid Olsson Lindberg, docent, överläkare Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Barnneurologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Josefin Nilsson, docent, överläkare Klinisk neurofysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

SBU

  • Agneta Pettersson, projektledare
  • Claes Lennmarken, biträdande projektledare, professor emeritus, Anestesi och intensivvård, Linköping
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Sara Fundell, projektadministratör

Innehållsdeklaration

✓ Utvärdering av ny/etablerad metod
✓ Systematisk litteratursökning
✓ Relevansgranskning
✓ Kvalitetsgranskning
✓ Sammanvägning av resultat
✓ Evidensgradering gjord av SBU
    Evidensgradering gjord externt
    Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
    Framtagen i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkat
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
    Sociala aspekter
✓ Granskad av SBU:s kvalitets och prioriteringsgrupp
    Godkänd av SBU:s nämnd

Sidan publicerad