EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år

En systematisk översikt

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2005:10 [1] rör kriterier för att fastställa dödsfall. I 4 kap. 4§ föreskrivs att den kliniska neurologiska under­sökningen, som också inkluderar apnétest, i vissa fall ska bekräftas med en konventionell angiografi med kateter­teknik av hjärnans blodkärl (fyr­kärls­angiografi). Social­styrelsen har fått en fråga om huruvida elektro­encefalografi, EEG, skulle kunna användas istället för fyr­kärls­angiografi för mycket små barn. Social­styrelsen har tillfrågat SBU om att göra en systematisk översikt om den diagnostiska tillförlitlig­heten för EEG för att bekräfta total hjärn­infarkt hos barn under två års ålder.

Denna rapport är ett komplement till en tidigare rapport om bild­diagnostiska metoder för att bekräfta total hjärn­infarkt [2].

[1] Social­styrelsen. Kriterier för bestämmande av människans död, SOSFS 2005:10 (M) Stockholm, Social­styrelsen; 2005.
[2] SBU. Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt. En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 282. ISBN 978-91-88437-24-2.

Syftet med rapporten var att utvärdera den diagnostiska tillförlitlig­heten för EEG för att bekräfta total hjärn­infarkt hos barn under två år. Barnen skulle ha misstänkt total hjärn­infarkt, där tvek­samhet föreligger efter klinisk neurologisk under­sökning och apnétest och där kompletterande fyrkärls­angiografi inte kan genomföras. Ålders­gränsen sattes till två år.

Citera denna rapport: SBU. EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år. En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 290. ISBN 978-91-88437-32-7.

Ladda ner rapport

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2018-06-20
Rapportnr: 290
https://www.sbu.se/290