Åldersbedömning – magnetkameraundersökning av tillväxtzonen i lårbenets nedre del (knät) och röntgenundersökning av visdomständer i underkäken

En systematisk översikt

Efter förfrågan från Utredningen om medicinsk åldersbedömning har SBU granskat den forskning som finns på magnetkameraundersökning av tillväxtzonerna i knät samt på röntgenundersökning av visdomständer i underkäken. Båda metoderna används av Rättsmedicinalverket för så kallad medicinsk åldersbedömning, bland annat i asylprocesser.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: Rapportnr: 333 ISBN: 978-91-88437-77-8 https://www.sbu.se/333

Syfte och bakgrund

SBU har granskat det aktuella vetenskapliga underlaget för den metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen som tillämpas av Rättsmedicinalverket (RMV) i Sverige. RMV:s metod för medicinsk åldersbedömning bygger på två undersökningar: magnetkameraundersökning (MR) av tillväxtzonen i lårbenets nedre del (knät) och röntgenundersökning (panoramabild) av visdomstand i underkäken. Av praktiska skäl var projektet uppdelat i två projekt:

I projekten ingick även att granska studier som hade utvärderat de två metoderna tillsammans. Nedan redovisas resultaten för hela projektet. För mer information om urvalskriterier och resultat hänvisar vi till de specifika rapporterna.

Sammanfattning av resultatet

Ingen studie identifierades som undersökt huruvida en person av manligt respektive kvinnligt kön är över eller under 18 år genom röntgenundersökning av visdomständer i underkäken och magnetkameraundersökningen av tillväxtzonen i knät (lårbenets nedre del).

För respektive metod identifierades: tre studier för MR-undersökning av tillväxtzonen i knät som använde samma klassificeringssystem som RMV och 20 studier rörande röntgenundersökning av visdomstand i underkäken. Studierna var för olika inom respektive metod för att kunna sammanvägas.

Det går inte att bedöma sensitiviteten, specificiteten, negativt prediktivt värde (NPV) eller positivt prediktivt värde (PPV) för någon av de två metoderna: MR-undersökning av tillväxtzonen i knät eller för röntgenundersökning av visdomständerna i underkäken, för att avgöra om en person av manligt respektive kvinnligt kön är över eller under 18 år. Detta då dessa parametrar är helt beroende på åldersfördelningen i den population som testas.

Citera denna rapport:

SBU. Åldersbedömning – magnetkameraundersökning av tillväxtzonen i lårbenets nedre del (knät) och röntgenundersökning av visdomständer i underkäken: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder 333. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/333

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Daniel Benchimol
 • Henrik Berlin
 • Johan Bring
 • Jovanna Dahlgren
 • Gunilla Klingberg
 • Lil-Sofie Ording Müller
 • Svante Twetman

SBU

 • Jenny Odeberg och Helena Domeij (projektledare)
 • Sofia Tranæus och Lisa Forsberg (biträdande projektledare)
 • Jan Adolfsson (medicinskt sakkunnig)
 • Carl Gornitzki (informationsspecialist)
 • Emma Wernersson (projektadministratör)
 • Pernilla Östlund och Jessica Dagerhamn (projektdeltagare)

Externa granskare

 • Jan Ahlqvist
 • Sten Antilla
 • Lars Hagenäs
 • Reinhilde Jacobs
 • Øystein Olsen
 • Chistina Stecksén Blicks
Sidan publicerad