Behov av kunskap och utveckling inom området kejsarsnitt

Prioritering baserad på James Lind Alliance metod

Vad tycker de som har erfarenhet av kejsarsnitt, deras anhöriga samt yrkesverksamma inom området att vården behöver mer kunskap om? Vilka utvecklingsbehov finns när det gäller kejsarsnitt?

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor

En prioritering utifrån brukares, patienters, närståendes och vårdpersonals perspektiv på vilka kunskapsluckor som är mest angelägna att täppa till med klinisk forskning. Arbetsmetoden för prioritering är framtagen av James Lind Alliance i Storbritannien.

I detta projekt, som är ett uppdrag från regeringen till SBU, lyfts de kunskaps- och utvecklingsbehov som patienter, anhöriga och vårdpersonal tycker är allra viktigast att jobba vidare med för att förbättra vården. Resultatet kan användas av mödravården, förlossningsvården, barnavården, nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossningar, professionsföreningar, HTA-organisationer samt berörda statliga myndigheter. Det kan även vara viktig kunskap för forskare och forskningsfinansiärer när ny forskning initieras.

Tabell 1 Lista över de tio kunskaps- och utvecklingsbehov om kejsarsnitt som deltagarna tyckte var de viktigaste (1=högst rankat).
Topp 10 lista prioriterade kunskaps- och utvecklingsbehov
1. Kunskap om komplikationer både för kvinnan och barnet som är förknippade med kejsarsnitt, i jämförelse med vaginal förlossning:
– Kunskap om hur kejsarsnitt påverkar kvinnans livskvalitet jämfört med vaginal förlossning
– Kunskap om faktorer hos kvinnan och barnet som kan förutsäga risker med olika förlossningssätt
– Kunskap om metoder som kan minska risken för uppkomst av komplikationer vid kejsarsnitt, både för kvinnan och barnet
2. Behov av att utvärdera kvinnans rätt till val av förlossningssätt och delaktighet i beslut om förlossningssätt
3. Behov av att utveckla informationen till gravida kvinnor om för- och nackdelar med kejsarsnitt respektive vaginal förlossning
4. Behov av att utvärdera jämlikheten i tillgången till kejsarsnitt
5. Behov av att utveckla bemötande och hantering av önskemål om kejsarsnitt
6. Behov av att utveckla bemanning, resurser och kompetens inom vårdkedjan för graviditet och förlossning och utvärdera hur det kan påverka önskemål om kejsarsnitt:
– Behov av att utveckla utformning av vårdkedjan för graviditet och förlossning, och utvärdera hur det kan påverka önskemål om kejsarsnitt
7. Behov av utvärdering och utveckling av vården vid auroramottagningar:
– Behov av att utvärdera förlossningsrädsla som indikation för kejsarsnitt
– Kunskap om behandling av förlossningsrädsla
8. Kunskap om hälsoekonomiska aspekter förknippade med kejsarsnitt, jämfört med vaginal förlossning
9. Kunskap om varför kvinnor önskar kejsarsnitt utan medicinsk indikation
10. Kunskap om utfall vid planerad vaginal förlossning där kvinnan har önskat men nekats kejsarsnitt:
– Kunskap om konsekvenser av besked om förlossningssätt sent i graviditeten
– Kunskap om hur nekande eller beviljande av kejsarsnitt påverkar kvinnans psykiska hälsa

Citera denna rapport:

SBU. Behov av kunskap och utveckling inom området kejsarsnitt. Prioritering baserad på James Lind Alliance metod. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/357.

Projektledning

Sakkunniga

  • Ellika Andolf, professor i obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet
  • Mia Fernando, patientsakkunnig, specialistfysioterapeut obstetrik och gynekologi
  • Karin Källén, professor i klinisk epidemiologi, Lunds universitet

Kansli SBU

  • Karin Rydin, projektledare (fr.o.m. juni 2022)
  • Jonatan Alvan, projektledare (t.o.m. juni 2022)
  • Helena Domeij, biträdande projektledare
  • Sigurd Vitols, biträdande projektledare
  • Emma Wernersson, projektadministratör
  • Jonas Bergström, projektansvarig chef

James Lind Alliance

Om SBU:s arbete med prioritering av kunskapsluckor med James Lind Alliance metod

SBU:s arbete med att lyfta fram den mest efterfrågade forskningen inom vissa områden, att prioritera de viktigaste kunskapsluckorna. Läs mer om hur det går till och vilken metod vi använder.

Läs mer om metoden

Pressmeddelande

Kejsarsnitt: Mer jämlik vård som bygger på kunskap – och den gravida kvinnans delaktighet

Det är något av det som patienter, anhöriga och vårdpersonal efterlyser i den vård som ges inför eller efter ett kejsarsnitt. I ett SBU-projekt har de valt ut de mest angelägna kunskaps- och utvecklingsbehoven via enkäter och en workshop.

Läs pressmeddelandet

Broschyr om graviditet, förlossning och vården efteråt

I den här broschyren sammanfattar vi denna och andra SBU-rapporter om metoder och behandlingar inom mödra- och förlossningsvården. Vi beskriver vilken evidens som finns men också var det saknas tillräcklig forskning. Vi berättar även vad de med egen erfarenhet tycker att forskningen borde besvara först.

Läs broschyren

Sidan publicerad