Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Vetenskap & Praxis

Unga – Lägre kriminalitet med behandlingsfamilj än med institutionsvård

Det går troligtvis bättre för ungdomar med allvarligt och upprepat kriminellt beteende om de får vård i en så kallad behandlingsfamilj i stället för på institution. Det visar SBU:s kritiska granskning och utvärdering av den samlade forskningen på området.

Jämfört med institutionsvård leder placering i behandlingsfamilj enligt programmet Treatment foster care Oregon (TFCO) till mindre fortsatt kriminalitet och färre placeringar på låst avdelning för unga personer med allvarliga beteendeproblem. Ungdomar i behandlingsfamiljer verkar också drabbas av mindre psykisk ohälsa och använda mindre narkotika än unga på institution. Effekterna har setts i studier som följt upp förhållandena upp till två år efter att vården inleddes.

Det handlar om ungdomar som behöver placeras utanför hemmet – men inte i vanliga familjehem eftersom beteendeproblemen är för allvarliga.

I Sverige placeras de flesta på olika slags institutioner som har personal och som tar emot flera unga samtidigt. Det kan vara HVB (hem för vård eller boende) eller särskilda ungdomshem för dem som bedöms kräva särskild uppsikt på grund av kriminalitet, missbruk eller psykisk ohälsa.

Varför det går bättre med behandlingsfamilj än med olika former av institutionsvård, visar inte studierna. En av flera tänkbara förklaringar skulle kunna vara att behandlingsfamiljen tar emot endast en person i taget. Detta skulle kunna innebära lägre risk att påverkas negativt av andra unga med liknande problem på institution. TFCO:s helhetsgrepp om familj, skola och individuella behov skulle kunna vara en annan bidragande orsak, men det saknas underlag för att avgöra detta.

Effekterna av TFCO är alltså troligen bättre än av institutionsvård. Men hur ser kostnaderna ut? SBU:s analys visar att TFCO kostar mindre än vård på särskilda ungdomshem men något mer än HVB.

Enligt en dansk kalkyl som SBU har granskat kan effekterna på lång sikt sammantaget innebära lägre kostnader för samhället än institutionsvård.

Varje år placeras cirka 2 000 ungdomar i Sverige på institution på grund av allvarliga beteendeproblem som kriminalitet och missbruk. Institutionsvården kompletteras ofta med olika behandlingar. En SBU-rapport från år 2016 visar att kunskapen om nyttan och riskerna med dessa är bristfällig när det gäller anti-socialt beteende hos unga på institution. I en enkät som SBU nu har gjort, uppger dessutom var fjärde institution att personalen saknar utbildning för metoderna. Handledning finns sällan. RL

Om rapporten

Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment foster care Oregon. En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter. Projektledare SBU: Knut.Sundell@sbu.se

Fullständig rapport finns på www.sbu.se/279