Vetenskap & Praxis

Terapi kan minska risken för depression efter förlossning

Vissa psykologiska insatser i samband med graviditet och förlossning kan förebygga depression hos kvinnor med ökad risk. Den slutsatsen dras i en systematisk översikt som SBU har granskat.

För kvinnor där risken för depression är förhöjd, kan psykologisk behandling som kognitiv beteendeterapi (kbt) och interpersonell psykoterapi (ipt) minska risken att de ska insjukna när de är gravida eller har fött barn. Effekten visas både vad gäller insatser under graviditeten och efter födseln.

Detta framgår av en systematisk översikt som SBU har granskat och kommenterat. Sammanställningen har gjorts i USA av myndigheten Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ.

Utöver psykologisk behandling ingick också vissa insatser inom mödrahälsovården, fysisk aktivitet, läkemedel, kosttillskott (omega-3-fettsyror), utbildningsinsatser, stödjande insatser, insatser som skulle förbättra spädbarnets sömn, debriefing-samtal efter förlossningen, skrivterapi och yoga. För dessa insatser kunde översikten inte påvisa någon statistiskt säkerställd förebyggande effekt.

Totalt omfattar översikten 50 randomiserade och icke-randomiserade kontrollerade studier av godtagbar kvalitet, främst från västländer. I 26 studier ingår bara gravida, medan 22 arbeten enbart avser kvinnor som har fött. I hälften av studierna riktades insatsen enbart till kvinnor med ökad risk för depression – till exempel för att de hade varit deprimerade tidigare eller för att det förelåg vissa socioekonomiska riskfaktorer hos dem. Forskarna uteslöt studier där de flesta av deltagarna hade en pågående depression eller behandlades för sådan.

Fyndet att psykologisk behandling under graviditeten eller efter förlossningen kan förebygga depression ger ytterligare stöd åt rekommendationen i gällande nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.
Ipt är en strukturerad korttidsbehandling som bygger på psykodynamisk teori och som inriktas på sambandet mellan relationer och stress. Personer i kbt tränar på att se negativa tankemönster och att använda nya beteenden och tankesätt som kan minska besvären. [RL]

Om kommentaren

Förebyggande av depression under graviditet och efter förlossn. SBU, 2020. Sakkunnig: prof Ann Josefsson, obstetrik & gyn, Univ sjukh Linköping. Granskare: doc Karin Sjöström, psykiater, lektor, Malmö univ.
Projektledare SBU: Susanne.Johansson@sbu.se Komm översikt: O’Connor EA, et al. Interventions to prevent perinatal ... AHRQ, 2019. SBU-kommentar: www.sbu.se/2020_04