Vetenskap & Praxis

Spel: Möjligt att vissa insatser kan dämpa spel om pengar

Längre utbildningsinsatser för ungdomar på gymnasienivå kan möjligtvis minska antalet speldagar något, åtminstone under de första månaderna efteråt. Det kan också tänkas att återkoppling av spelandets omfattning till den som spelar har en viss förebyggande effekt, men det behövs fler studier innan detta kan bekräftas.

Tärning på en hög av myntDet behövs fler välgjorda studier som visar hur spelberoende eller problem med spel om pengar kan förebyggas. SBU:s systematiska översikt av forskningen granskar både så kallade universella insatser, som riktas till alla, och selektiva åtgärder för grupper som bedöms löpa risk att få problem. Insatser för dem som redan har utvecklat problem ingår däremot inte i rapporten.

Trots att det redan finns ganska många studier på området, går det knappast att få en tillförlitlig helhetsbild av hur effektiva universella respektive selektiva åtgärder är, konstaterar SBU. Var för sig ger studierna osäkra besked, och de är alltför olika för att resultaten ska kunna vägas samman.

SBU:s genomgång av den vetenskapliga litteraturen identifierar 28 studier av godtagbar kvalitet. De visar att långvariga utbildningsinsatser för gymnasieungdomar möjligen minskar antalet dagar som ungdomarna spelar om pengar. Eventuellt kan återkoppling till individen om spelandets omfattning, något som ges vid en del spel på nätet, resultera i färre speldagar. Men resultatet bygger på en enda studie – osäker heten är stor.

Forskningsfältet skulle ha nytta av större enighet kring effektmått och striktare forskningsmetodik, skriver SBU. Forskarna måste ange hur försöksdeltagarna har valts ut och vilka spelare som avbrutit medverkan i studien. Tydligare redovisning av resultat behövs också, till exempel medelvärden med standardavvikelser.I studier utan kontrollgrupp behövs det flera mättillfällen för att resultaten ska bli mer tillförlitliga.

Tre typer av förebyggande insatser som enligt SBU-rapporten borde studeras mer är personanpassad återkoppling, begränsningar i tid och pengar samt utbildning av personal på spelbolag och spelställen. RL

SBU om att förebyggga spelande

  • Det är möjligt att längre utbildningsinsatser på gymnasienivå kan minska antalet dagar som ungdomar spelar om pengar. Uppföljningstiden i studierna var dock kort (två till fyra månader) så vi kan inte bedöma effekten på lång sikt.
  • Det är möjligt att personanpassad återkoppling utan normativ komponent, som ofta används vid spel online, minskar antal speldagar. Underlaget bestod dock av endast en studie så osäkerheten kring effekten är stor. Fler studier behövs.
  • För övriga åtgärder var det vetenskapliga underlaget antingen otillräckligt, vilket innebär att effekterna inte gick att bedöma, eller så saknades det helt studier.
  • Resultatet tyder på att forskningsfältet skulle vinna på en mer stringent metodik och samsyn om till exempel viktiga utfallsmått. De korta uppföljningstiderna gör även att vi inte vet om effekter kvarstår under längre tid.

Om rapporten

Att förebygga problem med spel om pengar. En systematisk översikt. SBU Bereder. Stockholm: SBU, 2019.
Hela SBU:s rapport finns på www.sbu.se/299