Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Vetenskap & Praxis

Smärta – höga krav och låg kontroll i arbetet ökar risken för nackbesvär

Det finns vetenskapliga belägg för att arbete som innebär vissa kraftkrävande rörelser – som att lyfta, bära, skjuta och dra – ökar risken för besvär i nacke, axlar, armbågar och underarmar. Även höga krav och låg kontroll i arbetet ökar risken för nackbesvär.

SBU har granskat forskningen om samband mellan arbete och risk för att få besvär och sjukdomar i nacken, axlarna, underarmarna, armbågarna, handlederna och händerna.

Tillförlitliga studier visar att risken för besvär och sjukdomar i nacken och/eller axlarna ökar vid: arbete med böjd/vriden bål, kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra), kombinationen av höga krav och låg kontroll eller enbart höga krav i arbetet samt enbart låg kontroll eller lågt beslutsutrymme.

Risken för besvär i armbågarna och underarmarna ökar vid kraftkrävande arbete och repetitivt arbete. När det gäller besvär i handlederna och händerna finns risker för dem som arbetar med kombinationen av kraft och repetitiva handrörelser.

Långvarigt arbete med datormus ökar risken för besvär och sjukdomar i axlarna, armbågarna och underarmarna.

Det finns generellt mycket forskning om arbete och besvär från muskler och leder. Men beroende på studiernas utformning går det inte alltid att säga säkert om de studerade personernas besvär orsakats av just arbetet eller av andra faktorer. Därför behövs forskning där man tidigt fångar upp personer med tydligt definierade problem och följer dem under längre tid.

Ett område där det saknas vetenskapliga studier av tillräcklig kvalitet för att dra slutsatser, är sambanden mellan arbete och risken för att drabbas av mer utbredd (generell) smärta som till exempel sitter i nacken, nedre ryggen och höfterna samtidigt. [JT] 

Om rapporten

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar: Nacken och övre rörelseapparaten (2012).

Ordförande: Christer Edling, professor emeritus. Projektledare, SBU: Anders Norlund, norlund@sbu.se.

Detta skall inte synas

SBU:s slutsatser

 • Det finns vetenskapligt stöd för att följande exponeringar innebär en risk för besvär och sjukdomar i:
  • nacke/axlar – arbete med böjd/vriden bål, kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra), kombinationen av höga krav och låg kontroll eller enbart höga krav i arbetet, låg kontroll eller lågt beslutsutrymme
  • axlar – kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra), långvarigt arbete med datormus
  • armbågar och underarmar – kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra), repetitivt arbete, långvarigt arbete med datormus
  • handleder och händer – biomekanisk belastning (kombinationen av repetitiva handrörelser och kraft).
 • De i andra systematiska översikter beskrivna sambanden mellan besvär i nacken och arbete med armarna över axelhöjd samt vid repetitivt arbete har inte framkommit. Detsamma gäller för beskrivna samband mellan karpaltunnelsyndrom och repetitivt arbete samt kraftkrävande arbete. SBU finner att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att dra dessa slutsatser. Sannolikt beror detta på att andra krav på inklusion och studiedesign har ställts för att inkluderas i SBU-rapporten. I SBU-rapporten inkluderades inga tvärsnittsstudier medan andra systematiska översikter huvudsakligen baseras på denna typ av studier. Tvärsnittsstudier kan ge information om samband men de kan inte ge ett tillförlitligt svar på om det är arbetet eller andra faktorer som orsakar besvären. SBU:s slutsats att det för närvarande finns otillräckligt vetenskapligt underlag utesluter inte att det kan finnas ett orsakssamband, men mer forskning där personer följs över tid behövs. 
 • Det saknas studier som med tillräcklig kvalitet undersökt orsakerna till generaliserad smärta, flerlokaliserad smärta1 eller smärta i nacke, skuldra och arm.
 • Det finns flera områden som är i behov av fortsatt forskning av hög vetenskaplig kvalitet (studier med väl definierade exponeringar och utfall, objektiva metoder vid mätning av exponering och utfall,  mätningar över tid och tillräckliga skillnader i exponering) för att identifiera såväl risker som effektiva förebyggande åtgärder.

Detta skall inte synas