Vetenskap & Praxis

Så graderas tillförlitligheten i det samlade vetenskapliga underlaget

GRADE-systemet (www.gradeworkinggroup.org) används för att göra en strukturerad bedömning av tillförlitligheten (evidensstyrkan) hos varje sammanvägt delresultat (utfall) i en systematisk översikt. Grunden för värderingen ska redovisas tydligt så att det är möjligt för andra att granska och göra sin egen bedömning.

Bedömningen av tillförlitlighet innefattar för varje sammanvägt delresultat:

  • hur stor risken är för systematiska fel i studierna (snedvridning, eng. bias)
  • hur mycket studierna motsäger varandra (bristande samstämmighet, eng. inconsistency)
  • i vilken grad som de studerade förhållandena skiljer sig från den aktuella frågan (bristande överförbarhet, eng. indirectness)
  • hur stor den statistiska osäkerheten är (bristande precision, eng. imprecision)
  • hur stor risken är för snedvriden publicering av studier och resultat, eng. publication bias.

Hänsyn kan också tas till storleken på delresultatet, eventuellt samband mellan dos och respons samt i vilken riktning som tänkbara snedvridande faktorer kan förväntas verka.

Tillförlitligheten graderas i fyra nivåer:

  • Det sammanvägda resultatet har hög tillförlitlighet . Bedömningen är att resultatet stämmer.
  • Det sammanvägda resultatet har måttlig tillförlitlighet . Bedömningen är att det är troligt att resultatet stämmer.
  • Det sammanvägda resultatet har låg tillförlitlighet . Bedömningen är att det är möjligt att resultatet stämmer.
  • Det sammanvägda resultatet har mycket låg tillförlitlighet . Det går inte att bedöma om resultatet stämmer.