Utformning av uppföljning och eftervård inklusive information om egenvård vid grad 2-bristning efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Frågan om hur eftervård och uppföljning för en kvinna med grad 2-bristning bäst ska utformas för att få optimal behandlingseffekt är viktig att forska på ansåg gruppen som gjorde prioriteringen. I denna fråga inkluderades även forskning gällande effekten av information kring egenvård samt hur man kan behandla grad 2-bristning i kombination med andra skador, exempelvis nervskada eller levatorskada. Man diskuterade också att forskningen gärna fick studera effekten av mer individanpassade uppföljningsprogram som baserar sig på den enskilda kvinnans symtom. Gruppen menade att detta även är en organisatorisk fråga, om kvinnor som drabbas av grad 2-bristning alltid ska kallas till uppföljning och i så fall vid vilka tidpunkter, eller om kvinnan själv ska söka vård vid besvär. Här skulle man även behöva studera vilka resurser och kostnader det skulle kunna innebära med olika typer av uppföljning efter denna mer vanligt förekommande bristning.

Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här