Tydlig vårdkedja med information om var det finns hjälp vid komplikationer eller restsymtom efter grad 2-bristning i samband med vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen önskade mer forskning om effekten av tydligare vårdkedja och information om var man ska söka hjälp om manfår besvär, då de trodde att resultatet från forskningen kan ge upphov till mer likvärdig vård över landet. Det finns idag oklarheter kring vart man vänder sig för att få vård om det gått mer än 12 veckor efter förlossningen. Gruppen trodde att ökad tydlighet och information om vårdkedjan kan leda till bättre behandling för de skadade och även påverka trygghet för kvinnan. I denna fråga ingår också de som får grad 2-bristning men där den inte diagnostiseras i samband med förlossningen. Det är dock viktigt att inte bara ändra rutiner utan att även koppla samman det med uppföljande forskning. Forskning kring effektiv vårdkedja skulle också kunna frigöra resurser i vården då kvinnor med besvär uttrycker att de haft ett flertal vårdkontakter innan de fått rätt hjälp. Här diskuterades även vårdkedjan för de kvinnor som har äldre skador där de eventuella följdkomplikationerna kan se annorlunda ut och där koppling kanske inte görs till eventuell förlossningsskada.

Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här