Transkraniell magnetstimulering med H-spole (dTMS) jämfört med behandling med overksam spole vid svårbehandlad depression en tid efter avslutad behandling

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det finns ett behov av:

  • fler randomiserade kontrollerade studier för att visa om dTMS skiljer sig i antidepressiv effekt jämfört med annan verksam behandling.
  • att veta vilken typ av patienter som skulle ha bättre effekt av dTMS jämfört med andra metoder.
  • att följa upp behandlingsresultaten under kortare och längre tid, utan större bortfall, för att se om effekten av en behandlingsserie kvarstår och om fortsatt behandling efter den initiala serien kan förlänga effekten.

Läs rapporten

Vad finns?

Resultat direkt efter avslutad behandling:

  • Ökad andel som uppnår remission (symtomfrihet) (låg tillförlitlighet)
  • Ökad andel som uppnår respons (svar på behandling) (låg tillförlitlighet)
  • Minskad depressionspoäng (låg tillförlitlighet)

Biverkningar:

  • Behandling med dTMS kan orsaka lokal smärta på stimuleringsstället i högre frekvens än behandling med overksam spole. Tillförlitligheten hos resultatet bedömdes vara måttlig.

Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av depression med transkraniell magnetstimulering med H-spole (dTMS). Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 318. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här