Strukturerad uppföljning av olika klinikers resultat och arbetssätt för att förebygga fysiska skador hos kvinnan under vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen valde att lyfta forskning på effekten av strukturerad uppföljning av olika klinikers resultat och arbetssätt på förekomsten av förlossningsskador hos kvinnan. Här trodde man att det finns mycket att lära genom att forska om vad som sker i dagsläget ute i landet. En förutsättning för att detta ska bli en bra bas för kunskap trodde deltagarna var att både positiva och negativa händelser dokumenterades på likvärdigt sätt och att detta behöver ske mer detaljerat än i dagens befintliga registersystem. Viktigt med konsensus kring journalföring så att de åtgärder som ges och skador som uppstår dokumenteras på liknande sätt på alla kliniker.

Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här