Stödprogram, som fokuserar på omhändertagandet efter förlusten, för föräldrar och syskon till barn som föds döda

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

För att kunna bedöma hur stor effekten är av olika stödinsatser behövs fler kontrollerade studier. Det behövs konsensus i vilka utfall som bör användas för att kunna jämföra resultaten och likvärdiga utfall i framtida studier. Vissa stödinsatser är redan implementerade i den kliniska praktiken och de flesta är i linje med våra kvalitativa resultat, vilket bekräftar att de sannolikt har en viktig betydelse för upplevelsen av bemötande och stöd. Därför skulle det kunna vara etiskt problematiskt att utföra studier där vissa inte får tillgång till dessa stödinsatser. Framtida studier skulle därför behöva utvärdera tillägg av en stödjande insats jämfört med det sedvanliga stöd familjerna får tillgång till idag. Det behövs studier på enskilda insatser men även stödprogram där liknande komponenter ingår. Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Bemötande och stöd när barn föds döda: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Bereder, rapport nr 354. Läs rapporten 

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här