Standardiserade bedömningsmetoder för att bedöma livskvalitet hos barn och unga

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Inga standardiserade bedömningsmetoder som är framtagna för att bedöma livskvalitet hos barn och unga finns presenterade på metodguiden för socialt arbete. Projektgruppen har i de inkluderade systematiska översikterna med låg eller måttlig risk för bias inte identifierat någon metod som bedömer livskvalitet. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från: SBU. Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Bereder 344. Mer om rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här