Specifik behandling av grad 2-bristningar vid vaginal förlossning utifrån mer detaljerad gradering av bristningen

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
En grad 2-bristning kan vara av olika omfattning men är alltid en skada som inkluderar muskler i bäckenbotten i olika utsträckning. Till exempel finns kvinnor som brister i muskler och underliggande vävnad men där huden är intakt. Gruppen som gjorde prioriteringen menade att då det finns stora skillnader vore det viktigt att se vilken effekt en ytterligare gradering av denna typ av skada kan ha. Forskning här skulle kunna leda till att kvinnor får mer specifik behandling beroende på omfattningen av deras grad 2-bristning. Gruppen trodde också att forskning skulle kunna belysa om en mer detaljerad gradering kan påverka attityden till grad 2-bristningar. Ytterligare en aspekt som lyftes var om detta kan vara av värde om kvinnan söker hjälp för symtom vid ett senare tillfälle, eller vid följdkomplikationer. Beroende på hur omfattande grad 2-bristningen är kan den ge såväl allvarliga som mindre allvarliga konsekvenser för kvinnan. Ytterligare gradering skulle därför också kunna visa sig användbart i registerforskning som kopplas till långtidsuppföljning, samt vilka symtom som kvinnor med olika typ av grad 2-bristningar får.

Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här