SBU vill se högre krav på klinisk behandlingsforskning

SBU har lämnat in ett förslag till Socialdepartementet på hur vetenskapliga kunskapsluckor om olika åtgärder i vården ska kunna fyllas samt vilka områden som behöver beforskas mer.

SBU föreslår bland annat att:

  • Forskningsmedel behöver styras till att stödja behandlingsforskning där det finns tydliga luckor och behov av svar.
  • Processen för vilka studier som genomförs och finansieras behöver förbättras genom att lyfta fram patienternas och brukarnas perspektiv på viktiga forskningsfrågor.
  • SBU:s uppdrag om kunskapsluckor skulle på ett tydligt sätt kunna bryggas till de statliga forskningsfinansiärerna genom beställd forskning. Det kan till exempel handla om frågor där en välgjord och tillräckligt stor studie skulle kunna påverka ett beslut i hälso- och sjukvården.
  • Det behövs större krav och uppföljning från forskningsfinansiärernas sida att den forskning som finansieras håller hög vetenskaplig kvalitet så att studierna har kapacitet att besvara frågan.

Områden med många vetenskapliga kunskapsluckor är bland annat diagnostik och behandling av äldre sköra personer, psykisk ohälsa, tandvård, medicinteknik, läkemedelsbehandling av multisjuka personer och prevention.

Bakgrunden till skrivelsen är att SBU i regleringsbrevet för 2015 fick i uppdrag att utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse.

Kunskapsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor (Rapport till Socialdepartementet 2015-04-29)