Samband mellan förlossningens längd, inklusive användning av oxytocin, på förekomst av fysiska skador hos kvinnan vid vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen önskade forskning om huruvida antalet uppkomna fysiska skador hos kvinnan påverkas av hur lång förlossningen och dess olika faser är. Blir det fler eller färre förlossningsskador om man ökar takten av någon eller några av dessa faser med oxytocin? I denna fråga ansåg gruppen att det används ganska generöst med värkstimulerande medel (oxytocin) i Sverige idag men att det ännu är oklart om, och i så fall hur, det påverkar frekvensen av förlossningsskador. En delfråga som gruppen ansåg bör ingå i forskning under denna fråga är om längden av utdrivningsfasen har någon effekt på olika typer av förlossningsskador.

Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här