Samband mellan belastning i vardagsliv och arbetsmiljö och effekt på symtom vid levatorskada efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Forskning behövs på vilka övningar och positioner som är bra och vilka som bör undvikas när man drabbats av levatorskada, ansåg gruppen som genomförde prioriteringen. Om kunskapen om vad som bör undvikas ökar, kan detta ge ökade möjligheter för den drabbade att få lämplig anpassning av arbetsinnehåll och utformning av arbetsplatsen och även ge möjlighet till bättre kommunikation med Försäkringskassan i samband med sjukskrivning. Också om ökad kunskap skulle visa att det inte är några specifika övningar/ arbetsställningar som bör undvikas skulle det vara till nytta för den drabbade.

I denna fråga ligger även olika typer av fysisk träning, läs relaterad kunskapslucka. Här önskades mer kunskap gällande vilka effekter (positiva och negativa) fysisk träning kan ha. Ytterligare fördelar skulle kunna vara att öka förståelsen allmänt för de problem som levatorskador kan ge upphov till, och även öka möjligheten till bättre vård.

Läs rapporten

Vad finns?

Inga identifierade

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här