Pubertetshämmande hormonbehandling (GnRHa) jämfört med ingen pubertetshämmande behandling vid könsdysfori hos ungdomar med kvinnligt födelsekön

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

  • Sammanhållna data som beskriver förloppet för dem som söker för och får en könsdysforidiagnos i Sverige.
  • Utgångspunkt i studierna bör vara pubertetsstadium (biologisk mognad) och inte enbart kronologisk ålder.
  • Studier under längre tid av personer som avslutar pubertetshämmande hormonbehandling utan att fortsätta med könskonträr hormonbehandling.
  • Observationer under längre tid när det gäller psykosociala effekter och ändrad uppfattning om könsidentitet eller avbrott av behandling.
  • I observationsstudier med mätningar före och efter start av behandling behövs redovisning och analys av förändringar hos de enskilda personerna, liksom att man förutom medelvärden också visar fördelningen av värden i de studerade grupperna.
  • Randomiserade studier av hormonbehandling vid könsdysfori.

Läs rapporten

Vad finns?

Det finns ett visst stöd på gruppnivå för att pubertetshämmande hormonbehandling (GnRH) förlångsammar den benuppbyggnad som kan förväntas ske under den följande puberteten (låg tillförlitlighet) men att den vid starten av den pubertetshämmande hormonbehandlingen uppnådda bentätheten bibehålls (låg tillförlitlighet). Läs rapporten

I Socialstyrelsens kunskapsstöd 2022, ”Stöd, utredning och hormonbehandling vid könsinkongruens hos barn och ungdomar”, finns en rekommendation avseende GnRH-behandling. Läs kunskapsstödet

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 342. Läs rapporten 

Socialstyrelsen. Stöd, utredning och hormonbehandling vid könsinkongruens hos barn och ungdomar – Delvis uppdatering av kunskapsstöd, februari 2022. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022. Läs kunskapsstödet

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Andra källor:

NICE. Evidence review: Gonadotrophin releasing hormone analogues for children and adolescents with gender dysphoria. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); NHS England; NHS Improvement; 2020. Läs rapporten 

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: