Psykosocial behandling vid svår förlossningsrädsla hos gravida kvinnor

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det finns ett stort behov av behandlingsstudier under förhållanden som motsvarar den svenska mödrahälsovården. Det är också viktigt att ta fram studier som inkluderar de språkliga utmaningar som många patienter i Sverige har, särskilt med tanke på att förlossningsrädsla är betydligt vanligare hos utlandsfödda kvinnor än kvinnor födda i Sverige.

Framtida studier behöver ta hänsyn till heterogeniteten i gruppen med förlossningsrädsla när man utvärderar behandlingseffekter. Till exempel kan behandlingen av förlossningsrädsla hos en förstföderska behöva vara annorlunda den hos en omföderska med en tidigare negativ förlossningsupplevelse. 

Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 322. ISBN 978-91-88437-66-2. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här