Psykologisk behandling vid psykogena icke-epileptiska anfall (PNES)

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Det behövs fler och större randomiserade kontrollerade studier av kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra behandlingsformer. Läs svaret från SBU:s upplysningstjänst

Vad finns?

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat en systematisk översikt i svaret. Författarna till översikten drog slutsatsen att det fanns bristfälligt stöd för all slags psykologisk behandling av psykogena icke-epileptiska anfall (PNES). Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. Upplysningstjänsten har även identifierat fyra relevanta systematiska översikter som bedömts ha hög risk för bias. Slutsatserna i dessa översikter redovisas inte i svaret. Upplysningstjänsten har även identifierat tolv artiklar från primärstudier. Dessa har undersökt olika former av psykologisk behandling eller vårdförlopp för patienter med psykogena icke-epileptiska anfall. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten. Läs svaret från SBU:s upplysningstjänst

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s upplysningstjänst: SBU. Behandling av psykogena icke-epileptiska anfall. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. Svar från SBU:s upplysningstjänst ut202203. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här