Psykodynamisk terapi (PDT) vid lindrig till måttlig depression under graviditet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det saknas högkvalitativa och jämförbara behandlingsstudier för depression respektive ångestsjukdom under graviditeten. Inklusionskriterierna baseras till exempel på olika symtomskattningsskalor samt studiepopulationer med stora skillnader avseende psykosocial situation samt socioekonomi.

Det behövs även studier som utvärderar behovet av personal med psykologisk kompetens.

Randomiserade behandlingsstudier avseende effekter på såväl foster som det nyfödda eller växande barnet saknas. Detta är av stor vikt både på kort och lång sikt.

Framtida forskning bör också ta hänsyn till de nyligen framtagna prioriterade utfall (eng. core outcome set) som finns inom området.

Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 322. ISBN 978-91-88437-66-2. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här