Pregabalin jämfört med amitryptilin för äldre personer med smärta orsakad av diabetesneuropati

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Med tanke på bristen av studier på de äldsta borde data presenteras separat för de äldsta patienterna i de studier som utförs på området. I samtliga studier som inkluderats inom ramen för detta projekt fanns en viss andel patienter som var 65 år och äldre. Metaanalyser på dessa populationer hade sannolikt kunnat ge en bild över hur effekter och bieffekter ser ut för de äldsta patienterna. Det saknas även studier med multisjuka patienter på de utvärderade smärttillstånden. De inkluderade RCT-studierna i denna utvärdering har utförliga listor på exklusionskriterier vilket resulterar i att multisjuka patienter utestängs från studierna. I praktiken uppvisar dock äldre patienter med smärta en hög grad av samsjuklighet. För att framtida forskning på detta område ska bli relevant bör man inkludera även multisjuka äldre. Framtida forskning bör överväga att utvärdera ett färre antal utfallsmått och att noggrant överväga vilka mått som är de viktigaste för de patienter som ämnas ingå i föreliggande studie. Mått på funktion alternativt globala skattningar (till exempel Patient Global Impression of Change, PGIC) bör övervägas att prioriteras upp i rangordning av utfallsmått. Vid behandling av långvariga smärttillstånd med läkemedel är det i praktiken vanligt med kombinationsbehandling. Studier på behandling med läkemedelskombinationer på de ingående smärttillstånden är dock mycket få till antalet. Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer. Effekter, biverkningar samt upplevelser av vård. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 315. ISBN 978-91-88437-57-0. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här