Multimodal och interdisciplinär behandling vid långvarig smärta hos vuxna personer

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

  • Utvärderingen av multimodala och interdisciplinära behandlingar skulle underlättas av att fler forskare och forskargrupper undersökte mer jämförbara insatser. Det skulle kunna åstadkommas genom en större samsyn och ett samarbete om de insatser som ska studeras.
  • Det behövs en större samsyn om vilka de kliniskt mest relevanta behandlingsalternativen till multimodal och interdisciplinär behandling är.
  • Kontrollgrupperna behöver beskrivas bättre, även när de består av sedvanlig vård eller väntelista.
  • Studierna behöver innehålla en beskrivning av vilken strategi man använt för att välja ut de utfall man mätt och varför.
  • Utfall som sjukskrivning och arbetsförmåga skulle behövas även i kliniskt orienterade studier.
  • Behovet och effekterna av interventionen kan skilja sig mellan delgrupper av personer med olika förutsättningar. Det behövs därför studier med sådana delgrupper av personer med långvarig smärta.
  • Negativa effekter och risker behöver beskrivas konsekvent och systematiskt.

Läs Kapitel 9, ”Överväganden för forskning”, i rapporten

Vad finns?

Resultaten visar att multimodala och interdisciplinära behandlingar för rehabilitering är lika effektiva som enklare kontrollinterventioner för att förbättra livskvalitet samt utfall inom ICF-komponenterna kroppsfunktioner (smärta, psykiska symtom och fysisk funktion) och aktiviteter och delaktighet (funktionsbegränsning, fysiska mått på aktivitet och delaktighet, arbetsförmåga) samt för utfallet smärtintensitet hos personer med långvarig smärta – men det är inte säkert att de är mer effektiva (måttlig tillförlitlighet, GRADE måttlig tillförlitlighet). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta: en systematisk översikt och utvärdering av effekter på hälsa och hälsoekonomiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Utvärderar 341. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här