Lågenergipulver (VLED) jämfört med lågfettkost vid typ 2-diabetes avseende flera utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

 • Övergripande
  • Det är önskvärt med studier som har större möjlighet att se på effekter över längre tid och för diabeteskomplikationer och överlevnad.
  • Jämförelserna mellan olika kostbehandlingar är sällan oberoende repeterade, vilket innebär begränsade möjligheter att väga samman resultaten
  • Studierna av läkemedel har mätt olika typer av utfall vilket försvårade en sammanställning

 RCT-studier

  • Trots att deltagarna inte blindas i koststudier kan den metodologiska kvaliteten höjas om bedömare och utvärderare är blindade
  • utfallsmått från randomiserade kontrollerade studier har ofta bedömt sekundära utfallsmått eller surrogatmått vilket inte direkt kan kopplas till de primära och patientnära utfallen.

 Kohortstudier

  • En slutsats från rapporten Mat vid diabetes från 2010, om att många prospektiva kohortstudier har allvarliga metodologiska brister, kvarstår då författarna inte justerat för socioekonomi.
  • Eftersom deltagarna följs under flera år är det viktigt att upprepa mätningen av matvanor under uppföljningstiden

 Läs mer i Kapitel 13 i rapporten

Vad finns?

Bedömningen är att det är troligt att kraftig energiintagsreduktion med hjälp av lågenergipulver (VLED) jämfört med lågfettkost:

 • ökar livskvaliteten mätt med EQ–5D (MD 5,16; 95 % KI 2,33 till 7,99 EQ–5D poäng) efter 12 månader hos individer med typ 2-diabetes (måttlig tillförlitlighet, GRADE ).
 • sänker HbA1c (MD –7,85; 95 % KI –9,63 till –5,78 mmol/mol) efter 12 månader hos individer med typ 2-diabetes (måttlig tillförlitlighet, GRADE ).
 • minskar vikten (MD –5,47; 95 % KI –7,07 till –3,86 kg) efter 12 månader hos individer med typ 2-diabetes (måttlig tillförlitlighet, GRADE ).

Bedömningen är att det är möjligt att kraftig energiintagsreduktion med hjälp av lågenergipulver (VLED) jämfört med lågfettkost:

 • ökar diabetesremission (OR 15,05; 95 % KI 8,06 till 28,09) efter 12 månader hos individer med typ 2-diabetes (låg tillförlitlighet, GRADE ).
 • sänker HbA1c (MD –4,20; 95 % KI –7,64 till –0,76 mmol/mol) efter 24 månader hos individer med typ 2-diabetes (låg tillförlitlighet, GRADE ).
 • minskar midjeomfånget (MD –5,79; 95 % KI –7,91 till –3,67 cm) efter 12 månader hos individer med typ 2-diabetes (låg tillförlitlighet, GRADE ).

Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Mat vid diabetes. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 345. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här