Kunskapshöjande åtgärder för vårdpersonal om levatorskador efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen trodde att kunskapshöjande åtgärder till vårdpersonal skulle göra stor skillnad i behandling men menade att forskningsresultat behövs för att dessa insatser ska prioriteras i vården. I diskussionen lyftes att det är viktigt att undersöka hur kunskapshöjande åtgärder bör utformas. Detta skulle kunna ge underlag till att utforma nationella program som i sin tur är viktiga för att ge tillgång till jämlik vård och behandling samt ett bra bemötande. För att få kunskap i denna fråga resonerades det kring möjligheten att sammanställa studier i systematiska översikter (och om dessa kan innefatta studier för närliggande områden), för att se vilket kunskapsunderlag det finns. 

Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här