Konduktiv pedagogik jämfört med standardbehandling till personer med cerebral pares avseende förmåga till delaktighet, livskvalitet och nutritionsförmåga

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Den samlade bedömningen av tillgänglig litteratur blir att två slutsatser kan dras från de ingående studierna: Det finns ingen skillnad i effekt på grovmotorik hos barn med cerebral pares mellan konduktiv pedagogik och standardbehandling (begränsad tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet).

Det finns ingen skillnad i effekt på kommunikationsförmåga hos barn med cerebral pares mellan konduktiv pedagogik och standardbehandling (begränsad tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet). 

Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

HTA Syd. Konduktiv pedagogik vid cerebral pares [Conductive education in cerebral palsy]. Lund: Region Skåne; 2022. Rapport 2022:1. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här