Klopidogrel jämfört med tikagrelor vid dubbel trombocythämning för äldre patienter (över 65 år) som vårdats för akut koronart syndrom avseende stenttrombos, kärlkramp, återinläggning på sjukhus och hälsorelaterad livskvalitet och andnöd

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Från ”Konklusion” enligt rapportens populärvetenskapliga sammanfattning:

För äldre patienter som vårdats för akut koronart syndrom verkar klopidogrel vara likvärdigt med tikagrelor för att förebygga dödsfall, hjärt/kärl-relaterade dödsfall och hjärtinfarkter. Klopidogrel är troligen förknippat med avsevärt lägre risk för blödningar som behöver åtgärdas i sjukvården och innebär troligen även lägre risk för mycket allvarliga blödningar. Se evidensgraderingen enligt GRADE i rapporten.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Myredal A, Bergh N, Liljegren A, Nivedahl P, Sjövall H, Stadig I, Svensson M, Wartenberg C, Zarin S, Wallerstedt SM. [Klopidogrel jämfört med tikagrelor för patienter som vårdats för akut koronart syndrom] Clopidogrel versus ticagrelor as part of dual antiplatelet therapy for patients with acute coronary syndrome. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2021. Regional activity-based HTA 2021:123. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: