Klimatvård med vårdteam i minst 3 veckor vid svår psoriasis, otillräcklig effekt av andra behandlingsprinciper och särskilt behov av utbildning, förändrade levnadsvanor samt fysisk aktivitet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden är omfattande och ökar förutsättningarna för symtomlindring. Den minskar också risken för framtida besvär. Dessutom möjliggör åtgärden erfarenhetsutbyte och hjälper patienten att utveckla copingstrategier. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Läs riktlinjen, rad 18

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis, 2019, Rad 18. Läs riktlinjen

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: