Interventioner för att främja föräldrars lyhördhet och barns utveckling vid postpartumdepression

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det behövs fler studier som undersöker effekten av psykologiska interventioner vid postpartumdepression, där de studerade utfallen är både förälderns grad av depressionssymtom och andra aspekter såsom barnets utveckling och lyhördhet för barnets signaler. Utfallen ska vara mätta med validerade metoder.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Psykologisk behandling av postpartumdepression. En systematisk översikt inklusive hälsoekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar, rapport nr 358. Läs rapporten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här