Interpersonell terapi (IPT) vid postpartumdepression avseende långtidseffekter

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det finns evidens för korttidseffekter av interpersonell terapi (IPT). ITP ger stor minskning av depressionssymtom direkt efter avslutad behandling, jämfört med sedvanlig vård (låg tillförlitlighet). Se SBU. Psykologisk behandling av postpartumdepression. En systematisk översikt inklusive hälsoekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 358, kapitel 5. Läs rapport

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Psykologisk behandling av postpartumdepression. En systematisk översikt inklusive hälsoekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 358. Läs rapport

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här