Innowalk för barn och ungdomar med rörelsenedsättningar

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Innowalk för barn och ungdomar med rörelsenedsättningar

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det saknas vetenskaplig litteratur om långtidseffekter av Innowalk. Biverkningar och komplikationer har sällan studerats. Generellt är studierna små. Vetenskapligt samarbete mellan flera regioner som använder produkten skulle ge möjlighet till mer kunskap. Det finns ett fåtal studier som är randomiserade, för att öka tillförlitligheten till framtida data skulle fler randomiserade studier vara av värde. En annan problematik i den sökta litteraturen är att interventionen varierar i intensitet och längd, vilket försvårar både sammanslagning av data och jämförelse mellan resultat. Det går inte att göra blindade studier av Innowalk. Dock kan man tänka sig att bedömarna liksom de som analyserar data är blindade för vilken intervention respektive deltagare fått. Sådan blindning saknas i nästan alla publicerade studier. Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från: HTA syd. Innowalk för barn och ungdomar med rörelsenedsättningar. Litteratursammanställning. Lund: Region Skåne; 2022. Läs rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här