Individuell riskbedömning av kvinnan innan förlossning och information samt planering av åtgärder utifrån detta för prevention av fysiska skador hos kvinnan

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen ansåg att mer forskning behövs om vilken effekt individuell riskbedömning av kvinnor har, innan eller vid start av förlossningen, och information om för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt samt planering av åtgärder utifrån detta (t.ex. kejsarsnitt, förlossningsställning, igångsättning). Gruppen framhöll att de inte ville att det ska forskas om olika screeningmetoder utan mer individuella bedömningar som skulle kunna utgå från exempelvis tidigare förlossningsskador, förlossningsrädsla, om kvinnan är könsstympad eller har andra samtida sjukdomsdiagnoser. Viktigt att fokus är på kvinnan. Gruppen ansåg inte att forskning kring vad ytterligare ultraljud eller andra undersökningar för att exempelvis bedöma barnets storlek skulle ingå i frågan. 

Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här