Svar på inbjudan att inkomma med synpunkter på regeringens forsknings och innovationspolitik

Här återfinns SBU:s synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik för åren 2025-2028. För att få en mer övergripande bild av forskningsbehov och hur den praktiknära forskningen kan stärkas har SBU genomfört analyser av innehållet i SBU:s databas med vetenskapliga kunskapsluckor, vilka forskningsbehov som lyfts i SBU:s rapporter, hur risken för bias i de studier som inkluderats i SBU:s rapporter korrelerar till publiceringsår och tidskrifternas impact factor samt vilka återkommande forskningsfrågor som prioriteras i SBU:s rapportserie Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor.

Sammanfattning

Samhällsutmaningar

Forskning omfattar allt från att studera mekanismer på cellnivå, att beskriva och förklara olika problem och fenomen, till behovsanpassad forskning som bidrar till konkreta förbättringar i samhället (i detta dokument benämnt praktiknära forskning). Perspektiven är var för sig lika viktiga för en hållbar samhällsutveckling.

SBU ser flera olika samhällsutmaningar där forskning kring nyttan och upplevelsen av olika insatser och metoder som erbjuds inom hälso- och sjukvård och socialtjänst skulle kunna ha stor positiv inverkan på samhället.

För att samhällets begränsade resurser ska kunna användas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt behövs kunskapsunderlag som är baserade på forskning. För att undvika att ineffektiva insatser och metoder tränger undan sådana som har en positiv effekt, behövs kunskapsunderlag för såväl nya metoder och insatser som för redan befintliga. Samhället i stort behöver mer forskningsbaserad kunskap om bland annat insatser kopplat till psykisk hälsa, åtgärder för att förebygga kriminalitet, insatser för personer som har en samsjuklighetsproblematik, åtgärder för att förebygga suicid, hälsofrämjande åtgärder samt åtgärder för att motverka ofrivillig ensamhet. Inom dessa områden finns stora behov av praktiknära forskning som undersöker effekter av insatser och metoder och genomför kostnadsanalyser. En utmaning är att säkerställa att den forskning som görs är relevant, välgjord, och rapporterad på ett tillgängligt, transparent och öppet sätt.

SBU:s högst prioriterade synpunkter och förslag

Utifrån en genomgång av de praktiknära studier som granskats i de senaste årens SBU-projekt, kan SBU konstatera att varken tidskrift eller årtal för publicering kan användas som mått på excellens. SBU föreslår att excellens avseende praktiknära forskning ska innefatta studier av hög metodologisk kvalitet som på ett påtagligt sätt bidrar till att lösa samtida och framtida samhällsutmaningar med hjälp av både teoretiska och behovsanpassade innovationer. Studierna ska även vara rapporterade på ett sådant sätt att de går att upprepa.

Det behövs mer praktiknära forskning för att öka förutsättningarna för att de insatser som genomförs inom hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten och funktionshinderområdet vilar på vetenskaplig grund. Dessutom behöver internationell praktiknära forskning upprepas (replikeras) i en svensk kontext för att se att de resultat som framkommit i andra länder och system är överförbara till svenska förhållanden. Sammantaget kan detta bidra till att säkerställa att de insatser som genomförs är effektiva och att resurserna används på ett optimalt sätt.

För att öka nyttan av den praktiknära forskningen behövs satsningar för att:

  • Stärka förutsättningarna för god utbildning, högkvalitativt stöd till forskare om metodologiska frågor samt stöd vid ansökningar och utformning av studieprotokoll.
  • Rikta utlysningar mot utbildning om, och utförande av, systematiska kunskapssammanställningar.
  • Rikta behovsstyrda forskningsutlysningar mot konstaterade vetenskapliga kunskapsluckor.
  • Tillgängliggöra, sprida, kommunicera och implementera forskningsresultat i ökad utsträckning.

Hela svaret

Läs hela svaret här 

Bilaga

Bilaga 1. Övergripande forskningsbehov utifrån SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor och SBU:s Utvärderingar