Förfina din sökning

Du kan förfina din sökning genom att lägga till ett eller flera filter. Du kan även använda orden AND, OR, NOT (med versaler) i sökrutan för att kombinera sökord.

Du kan använda de booleska operatorerna AND, OR, NOT för att kombinera sökord och förfina din sökning:

 • OR mellan sökorden ger träff på de kunskapsluckor som innehåller minst ett av sökorden. Exempel: adhd OR autism – ger träff på de kunskapsluckor som enbart innehåller adhd, både adhd och autism, eller enbart autism.
 • AND mellan sökorden ger träff på de kunskapsluckor som innehåller båda sökorden. Exempel: adhd AND autism – ger träff på de kunskapsluckor som innehåller både adhd och autism.
 • NOT mellan sökorden utesluter kunskapsluckor som innehåller det sökord som står efter NOT. Exempel: adhd NOT autism – ger träff på de kunskapsluckor som innehåller adhd men inte autism.

Filtrera sökning

Du kan förfina din sökning genom att trycka på knappen ”Lägg till filter”. Du får då möjlighet att avgränsa din sökning genom att söka enligt de kategorier som alla kunskapsluckor är märkta med (se nedan). Du kan kombinera kategorier genom att välja AND, OR, NOT i sökformuläret.

Kategorier som kunskapsluckorna är märkta med

Åldersgrupp

En kunskapslucka märks med en eller flera av följande ålderskategorier, beroende på vilken eller vilka grupper den gäller:

 • Spädbarn
 • Barn/ungdomar
 • Vuxna
 • Äldre

En kunskapslucka kan därmed vara märkt med mellan en och fyra ålderskategorier.

Kön

En kunskapslucka märks med en av följande kategorier för kön, beroende på vilken den gäller:

 • Båda könen
 • Enbart kvinnor
 • Enbart män

Källa

En kunskapslucka märks med en av följande kategorier för att ange vilken källa den är hämtad från:

 • SBU
 • Socialstyrelsen
 • Nationella HTA-organisationer
 • Cochrane och andra systematiska översikter
 • Internationella HTA-organisationer
 • Övrigt

Ämneskategori

Varje kunskapslucka som läggs in i databasen märks upp med flera olika kategorier utifrån luckans innehåll. Totalt finns 71 ämneskategorier. Fyra av dessa är övergripande kategorier:

 • Hälso- och sjukvård
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Socialtjänst
 • Tandvård

Varje lucka märks upp med minst en av de tre övergripande ämneskategorierna, beroende på om den är relevant för ett eller flera av områdena. Utöver den övergripande kategoriseringen kan en kunskapslucka kategoriseras inom ytterligare 68 kategorier. Kategorierna ger en mer detaljerad bild av vilken population, åtgärd, metod eller miljö/sammanhang (setting) luckan avser. Beroende på luckans innehåll kan en eller flera kategorier väljas.

Typ av kunskapslucka

Det finns tre typer av kunskapsluckor baserat på vilken forskning som behövs för att fylla luckan. Varje lucka kan bara märkas med en av dessa kategorier:

 • Fler primärstudier behövs: En kunskapslucka från en befintlig systematisk översikt som visar på att fler primärstudier behövs.
 • En uppdaterad systematisk översikt behövs: En kunskapslucka från en befintlig systematisk översikt som är mer än fem år gammal. Översikten visar på att fler primärstudier behövs, men då det kan ha tillkommit studier sedan översikten gjordes kan denna behöva uppdateras innan ny primärforskning initieras.
 • En systematisk översikt behövs: En kunskapslucka då det saknas tillförlitliga systematiska översikter. En systematisk översikt behövs innan ny primärforskning initieras.