En- eller tvåstegsoperation vid rekonstruktion av gommen för läpp-käk-gomspalt (LKG) avseende hörsel, hälsorelaterad livskvalitet och kirurgiskt relaterade komplikationer

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Avseende enkelsidig LKG utan samsjuklighet (tilläggsdiagnos) har följande framkommit för de olika utfallsmåtten vid graderingen av den vetenskapliga tillförlitligheten (GRADE) i det sammanlagda vetenskapliga underlaget:

• För de två centrala utfallsmåtten ansiktstillväxt och talförmåga föreligger inte någon säkerställd skillnad mellan behandlingsmetoderna (begränsad tillförlitlighet, Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet).

• För utfallsmåttet postoperativ fistelförekomst (kvarstående förbindelse mellan mun- och näshåla) föreligger inte någon säkerställd skillnad mellan behandlingsmetoderna (måttlig tillförlitlighet, Symbol som betyder måttlig vetenskaplig tillförlitlighet). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

HTA Syd. Är en- eller tvåstegsoperation att föredra vid rekonstruktion av gommen för läpp-käk-gomspalt? [Is there a difference in outcome between closing the palate in one or two stages?]. Lund: Region Skåne; 2022. Rapport 2022:3. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här