Djup hjärnstimulering (DBS) som tillägg till antiepileptiska läkemedel jämfört med antiepileptika (utan DBS) vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi hos vuxna, som inte är aktuell för annan epilepsikirurgisk åtgärd, avseende minst 50 procents anfallsreduktion och anfallsfrihet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt, men det pågår studier på området. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid epilepsi 2019. Läs riktlinjerna (rad D06)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Diagnos och behandling av epilepsi. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 281. Mer om översikten
  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid epilepsi 2019. Läs riktlinjerna (rad D06)

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här