CTQ (Childhood Trauma Questionnaire) för att mäta utsatthet för våld, sexuellt våld och försummelse, retrospektivt hos ungdomar och unga vuxna

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Det finns en systematisk översikt som identifierades i SBU:s kartläggning av översikter på området. SBU identifierade även att det finns primärstudier efter dennas tillkomst.

Läs mer i Kapitel 5, Resultat – barns utsatthet för våld och försummelse, i rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

McTavish JR, Gonzalez A, Santesso N, MacGregor JCD, McKee C, MacMillan HL. Identifying children exposed to maltreatment: a systematic review update. BMC Pediatr. 2020;20(1):113. Mer om översikten

Informationen är hämtad från: SBU. Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Bereder 344. Läs rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här