CRAFFT (Car, Relax, Alone, Forget, Friends, Trouble) för screening av substansmedel (alkohol eller andra droger) utifrån kontext och negativa konsekvenser (avser ungdomar)

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Det finns två systematiska översikter som identifierades i SBU:s kartläggning av översikter på området. SBU identifierade även att det finns primärstudier efter dessas tillkomst.

Läs mer i Kapitel 7, Resultat – missbruk och beroende, i rapporten.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Patnode CD, Perdue LA, Rushkin M, O’Connor EA. Screening for Unhealthy Drug Use in Primary Care in Adolescents and Adults, Including Pregnant Persons: Updated Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2020 Jun. Report No.: 19-05255-EF-1. Mer om översikten

 Newton AS, Soleimani A, Kirkland SW, Gokiert RJ. A Systematic Review of Instruments to Identify Mental Health and Substance Use Problems Among Children in the Emergency Department. Academic Emergency Medicine. 2017;24(5):552-68. Mer om översikten

Informationen är hämtad från: SBU. Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Bereder 344. Läs rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här