Bilddiagnostik som tillägg till klinisk bedömning vid symtom som ger misstanke om artros i knä eller höft

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Åtgärden är sällan avgörande för fortsatt handläggning och behandling. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett internationellt konsensusförfarande.

Kommentar: Bilddiagnostiken tillför ingen information när diagnosen är säker. Den kan däremot behövas inför ett ställningstagande till kirurgisk åtgärd.

Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2021. Läs riktlinjerna (rad A1:2)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2021. Läs riktlinjerna (rad A1:2)

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: