Behandlingsfamilj (Treatment Foster Care Oregon, TFCO) jämfört med institutionsvård för ungdomar med allvarliga beteendeproblem avseende flera utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

  • Fler studier av TFCO är önskvärt med tanke på att det var relativt få ungdomar som ingick i den svenska utvärdering.
  • Det är få studier som följer upp insatsernas effekter längre än två år. Det är också få studier som undersöker betydelsen av samsjukliga tillstånd för effekten av insats, liksom om ungdomarnas ålder och kön har betydelse för insatsers effekter.

Läs vidare i rapporten, Kapitel 10 sid 77–78.

Vad finns?

För tre utfall fanns ett måttligt starkt vetenskapligt stöd (Symbol som betyder måttlig vetenskaplig tillförlitlighetför TFCO:s positiva effekt: minskad kriminalitet mätt med registerdata, minskad kriminalitet mätt med bedömningsinstrument samt färre dagars placering på låst avdelning.

 För minskat narkotikamissbruk för ungdomar som fått TFCO fanns ett begränsat vetenskapligt stöd (Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet) efter 24 månader. Detsamma gällde för umgänge med kriminella kamrater efter 12 respektive 24 månader samt för depression och suicidtankar efter 24 månader (Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet).

Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon. En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 279. ISBN 978-91-88437-21-1. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här