Aggression replacement training för barn och ungdomar som begått brott

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det behövs fler välgjorda kontrollerade studier på ett större patientmaterial. Dessutom är det viktigt att man i analyser kontrollerar för skillnader i baslinjedata för att kunna avgöra om en insats är effektiv eller inte. Individerna bör följas över tid, gärna flera år. Man behöver dokumentera de insatser som utvärderas avseende innehåll och hur väl man följer en eventuell manual. Likaså bör uppgifter insamlas om insatsernas resursåtgång och kostnader.
Se den systematiska översikten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 308. ISBN 978-91-88437-50-1. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här