Framtida forskning om rättvisa i arbetet och hälsotillstånd

Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sjukdom. Inom ramen för uppdraget tar SBU fram olika typer av rapporter. Vi har sammanställt information om forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor som har identifierats i arbetet med SBU-rapporterna. Informationen riktar sig främst till dig som forskar om arbetsmiljö och hälsotillstånd och till finansiärer av forskning inom området.

Denna sida tar upp forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor om samband mellan rättvisa i arbetet och hälsotillstånd som identifierats i rapporterna.

Vilken forskning behövs i framtiden?

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattnings­syndrom: en systematisk litteratur­översikt (2014) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av rättvisa i arbetet för symtom på depression och utmattnings­syndrom hos vuxna personer:

  • Fler undersökningar behövs om samband mellan rättvis miljö och symtom på utmattnings­syndrom, med fler operationaliseringar av begreppet rättvisa för att förtydliga sambanden bättre. Det behövs även mer information om eventuella könsskillnader.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom: en systematisk litteratur­översikt (2015) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av rättvisa i arbetet för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna personer:

Exponering–utfall

  • Behovet av ytterligare forskning då det gäller sambandet mellan rättvisa och hjärt-kärlsjukdom bedöms som stort.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

Läs mer om övergripande metodologiska frågor