Framtida forskning om möjlighet att använda sin förmåga och utvecklas i arbetet och hälsotillstånd

Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sjukdom. Inom ramen för uppdraget tar SBU fram olika typer av rapporter. Vi har sammanställt information om forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor som har identifierats i arbetet med SBU-rapporterna. Informationen riktar sig främst till dig som forskar om arbetsmiljö och hälsotillstånd och till finansiärer av forskning inom området.

Denna sida tar upp forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor om samband mellan möjlighet att använda sin förmåga och utvecklas i arbetet och hälsotillstånd som identifierats i rapporterna.

Vilken forskning behövs i framtiden?

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattnings­syndrom: en systematisk litteratur­översikt (2014) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av möjlighet att använda sin förmåga och utvecklas i arbetet för symtom på depression och utmattnings­syndrom hos vuxna personer:

  • Framtida forskning bör undersöka om det finns någon optimal nivå för människors utveckling i arbetet. Å ena sidan kan alltför liten möjlighet till utveckling leda till att människor inte får användning av sina kunskaper och färdigheter, men å andra sidan skulle det kunna vara så att alltför mycket press på att människor ska utveckla sig får negativa verkningar.
    Exempel: Hur ska balansen vara för att uppnå stimulans och utveckling utan att människor känner sig trängda att genomgå utbildningar som upplevs alltför svåra?

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom: en systematisk litteratur­översikt (2015) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av möjlighet att använda sin förmåga och utvecklas i arbetet för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna personer:

Exponering–utfall

  • Behovet av ytterligare forskning då det gäller sambandet mellan förutsättningar för utveckling och lärande i arbetslivet och hjärt-kärlsjukdom bedöms som stort.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

Läs mer om övergripande metodologiska frågor