Framtida forskning om krav i arbetet och hälsotillstånd

Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sjukdom. Inom ramen för uppdraget tar SBU fram olika typer av rapporter. Vi har sammanställt information om forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor som har identifierats i arbetet med SBU-rapporterna. Informationen riktar sig främst till dig som forskar om arbetsmiljö och hälsotillstånd och till finansiärer av forskning inom området.

Denna sida tar upp forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor om samband mellan krav i arbetet och hälsotillstånd som identifierats i rapporterna.

Vilken forskning behövs i framtiden?

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattnings­syndrom: en systematisk litteratur­översikt (2014) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av krav i arbetet för symtom på depression och utmattnings­syndrom hos vuxna personer:

  • Det är angeläget att framtida forskning utvecklar och fördjupar vilken typ av krav de anställda har i sitt arbete; resultaten i den systematiska översikten tyder på att kravens karaktär har betydelse för depressions­symtom. Framtida forskning kan möjligen inspireras av befintliga studier inriktade på symtom på utmattnings­syndrom; dessa har i större utsträckning undersökt olika typer av krav såsom känslo­mässiga krav och krav från patienter.
  • En väg framåt är att utveckla longitudinell forskning som går på djupet i samspelet mellan krav i arbetsmiljön och de resurser de enskilda individerna har att svara upp mot kraven.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

Läs mer om övergripande metodologiska frågor