Framtida forskning om kombinationer av krav och kontroll i arbetet och hälsotillstånd

Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sjukdom. Inom ramen för uppdraget tar SBU fram olika typer av rapporter. Vi har sammanställt information om forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor som har identifierats i arbetet med SBU-rapporterna. Informationen riktar sig främst till dig som forskar om arbetsmiljö och hälsotillstånd och till finansiärer av forskning inom området.

Denna sida tar upp forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor om samband mellan kombinationer av krav och kontroll i arbetet och hälsotillstånd som identifierats i rapporterna.

Vilken forskning behövs i framtiden?

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar: en systematisk litteratur­översikt (2013) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av kombinationer av krav och kontroll i arbetet för sömn­störningar hos vuxna personer:

  • Arbetsförhållanden som besluts­utrymme och krav på arbets­insats har varit föremål för stort intresse, framför allt i Sverige. Fler kontrollerade och longitudinella studier behövs dock för att ge ytterligare information om kontroll i arbetslivet.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom: en systematisk litteratur­översikt (2015) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av kombinationer av krav och kontroll i arbetet för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna personer:

  • Olika typer av krav kan ha olika effekter i olika yrken, något som medför att effekten av krav kan suddas ut när man följer den yrkes­arbetande befolkningen i stort. En konsekvens är att krav-dimensionen av krav−kontroll­modellen bör utvecklas i framtida forskning.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

Läs mer om övergripande metodologiska frågor