Framtida forskning om konflikter, hot eller våld i arbetet och hälsotillstånd

Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sjukdom. Inom ramen för uppdraget tar SBU fram olika typer av rapporter. Vi har sammanställt information om forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor som har identifierats i arbetet med SBU-rapporterna. Informationen riktar sig främst till dig som forskar om arbetsmiljö och hälsotillstånd och till finansiärer av forskning inom området.

Denna sida tar upp forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor om samband mellan konflikter, hot eller våld i arbetet och hälsotillstånd som identifierats i rapporterna.

Vilken forskning behövs i framtiden?

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom: en systematisk litteraturöversikt (2014) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forskningsbehov avseende betydelsen av konflikter, hot och våld i arbetet för symtom på depression och utmattningssyndrom hos vuxna personer:

Exponering–utfall

  • Konflikter respektive mobbning uppvisar samband med depressions­symtom, men vi vet inte om något sådant samband finns för utmattnings­syndrom, vilket skulle kunna förklaras med att depressions­området är mer undersökt. Framtida forskning bör undersöka om konflikter och mobbning har betydelse för symtom på utmattningssyndrom.

Könsskillnader

  • Inom området konflikter och hot finns det kunskapsluckor avseende studier av eventuella könsskillnader. Det vore bra med framtida studier av samband mellan hot och våld i arbetet och depressionssymtom.
  • Kunskapslucka finns även för forskning som undersöker köns­skillnader avseende mobbning och depressions­symtom. Detta gäller även för sexuella trakasserier på arbetet.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom: en systematisk litteratur­översikt (2015) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forskningsbehov avseende betydelsen av konflikter, hot och våld i arbetet för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna personer:

Exponering–utfall

  • Behovet av ytterligare forskning då det gäller sambandet mellan konflikt och hjärt-kärlsjukdom, bedöms som stort.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

Läs mer om övergripande metodologiska frågor