Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Förstudie: Tobaksprevention

Detta är en sammanfattning av förstudie från SBU på en avgränsad fråga. Förstudien bygger inte på en systematisk litteratursökning. Kvaliteten på ingående studier som nämns i förstudien har inte bedömts. Denna förstudie har tagits fram av SBU:s kansli och utgör ett beslutsunderlag för SBU, men har inte granskats av SBU:s vetenskapliga råd eller nämnd.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Förstudie – sammanfattning

Sammanfattningen redovisar SBU:s ställnings­tagande mot bakgrund av förstudien, samt en kort beskrivning av vad som framkommit i förstudien. Om en förstudie visar att ämnet inte är lämpligt för någon av SBU:s produkt­typer avslutas processen.

Ställningstagande mot bakgrund av förstudien

☐ Starta SBU Utvärderar
☑ Starta SBU Bereder
☐ Starta SBU Kommenterar
☐ Starta ett SBU upplysningstjänstsvar
☐ Starta SBU Kartlägger
☐ Resulterade i vetenskapliga kunskapsluckor
☐ Avsluta i och med förstudien

Underlag från förstudien

Förstudien visade att det finns ett antal systematiska översikter som undersöker samband och korrelationer mellan bruk av snus/e‑cigaretter och röktobak. De flesta studier som ingår i översikterna är små och har kort eller relativt kort uppföljning (från bara en dag och upp till ca 6 månader). Vilka primärstudier som inkluderats varierar något mellan översikterna, men ett antal primär­studier återkommer flera gånger i de olika identifierade systematiska översikterna. Hur stor andel av de inkluderade primär­studierna som är företags­sponsrade har inte analyserats under förstudiearbetet.

Bakgrund

Förslag till projektet har inkommit från Folkhälso­myndigheten. Kunskaps­samman­ställningen ska utgöra underlag för Folkhälso­myndighetens arbete inom tobaksområdet.

Utlåtande från SBU:s interna kvalitetsgrupp

5 oktober 2018: SBU:s interna kvalitetsgrupp föreslår att en produkt av typen SBU Bereder görs enligt den interna projektgruppens förslag. Den interna projektgruppen ska sedan återkomma till SBU:s interna kvalitetsgrupp med förslag på projektplan.

Personer inom SBU:s kansli som medverkat i förstudien

  • Charlotta Ryk, projektledare
  • Elisabeth Gustafsson, projektadministratör
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist

Sakkunnig som konsulterats under förstudien

Ingen sakkunnig kontaktades under förstudien.

Publicerad: Diarienr: SBU 2018/431
Sidan publicerad