Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Förstudie: Tobaksprevention

Detta är en sammanfattning av förstudie från SBU på en avgränsad fråga. Förstudien bygger inte på en systematisk litteratursökning. Kvaliteten på ingående studier som nämns i förstudien har inte bedömts. Denna förstudie har tagits fram av SBU:s kansli och utgör ett beslutsunderlag för SBU, men har inte granskats av SBU:s vetenskapliga råd eller nämnd.

Förstudie – sammanfattning

Sammanfattningen redovisar SBU:s ställnings­tagande mot bakgrund av förstudien, samt en kort beskrivning av vad som framkommit i förstudien. Om en förstudie visar att ämnet inte är lämpligt för någon av SBU:s produkt­typer avslutas processen.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Ställningstagande mot bakgrund av förstudien

☐ Starta SBU Utvärderar
☑ Starta SBU Bereder
☐ Starta SBU Kommenterar
☐ Starta ett SBU upplysningstjänstsvar
☐ Starta SBU Kartlägger
☐ Resulterade i vetenskapliga kunskapsluckor
☐ Avsluta i och med förstudien

Underlag från förstudien

Förstudien visade att det finns ett antal systematiska översikter som undersöker samband och korrelationer mellan bruk av snus/e‑cigaretter och röktobak. De flesta studier som ingår i översikterna är små och har kort eller relativt kort uppföljning (från bara en dag och upp till ca 6 månader). Vilka primärstudier som inkluderats varierar något mellan översikterna, men ett antal primär­studier återkommer flera gånger i de olika identifierade systematiska översikterna. Hur stor andel av de inkluderade primär­studierna som är företags­sponsrade har inte analyserats under förstudiearbetet.

Bakgrund

Förslag till projektet har inkommit från Folkhälso­myndigheten. Kunskaps­samman­ställningen ska utgöra underlag för Folkhälso­myndighetens arbete inom tobaksområdet.

Utlåtande från SBU:s interna kvalitetsgrupp

5 oktober 2018: SBU:s interna kvalitetsgrupp föreslår att en produkt av typen SBU Bereder görs enligt den interna projektgruppens förslag. Den interna projektgruppen ska sedan återkomma till SBU:s interna kvalitetsgrupp med förslag på projektplan.

Personer inom SBU:s kansli som medverkat i förstudien

  • Charlotta Ryk, projektledare
  • Elisabeth Gustafsson, projektadministratör
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist

Sakkunnig som konsulterats under förstudien

Ingen sakkunnig kontaktades under förstudien.

Publicerad: 2019-02-27 Diarienr: SBU 2018/431
Sidan publicerad